Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể của đồng bào Cơ Tu và Giẻ-Triêng trên địa bàn huyện Nam Giang

Từ ngày 10/10/2023 đến ngày 13/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 03 lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã Zuôih, Đắc Tôi và Đắc Pre (huyện Nam Giang).