Thông báo mời tham gia thực hiện tư vấn kế hoạch thuê và dự toán chi tiết dự án CNTT: Hệ thống CSDL và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh giao nhiệm vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai dự án: Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nội dung cụ thể như sau