Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng ngày 26/6/2024, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở và đồng chí Tào Viết Hải - Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị cùng toàn thể Đảng viên của Sở.

A group of people sitting in chairs in a room

Description automatically generated

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng qua, Đảng bộ Sở tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến 2025, tầm nhìn đến 2030; tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của Sở. Xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên và đăng ký thi đua năm 2024; triển khai thực hiện Đảng bộ cơ sở bốn tốt, các chi bộ thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt. Triển khai thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; bổ sung 02 Ủy viên BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn rà soát, bổ sung cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2027; chỉ đạo chính quyền thực hiện hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và cấp phòng giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. Ban hành 75 văn bản các loại chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng và sao gửi nhiều văn bản cấp trên để tuyên truyền, triển khai đến đảng viên, quần chúng trong đơn vị với nội dung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị cấp trên, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Báo cáo tình hình cán bộ, đảng viên đi nước ngoài 6 tháng đầu năm; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU, ngày 27/5/2020 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, giai đoạn 2020-2025. Lãnh đạo công tác cán bộ về bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Quản lý TDTT, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Thư viện, cho chủ trương về công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc; cử 07 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cử 02 đảng viên đi học lớp Trung cấp chính trị tại Trường Chính trị Quảng Nam; đã kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển đảng chính thức 01 đảng viên, hoàn thành 03 hồ sơ chuyển sinh hoạt ra ngoài Đảng bộ, tiếp nhận 01 đảng viên ngoài đảng bộ, 02 đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời về sinh hoạt tại Đảng ủy Trường Chính trị Quảng Nam. Chỉ đạo thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản có liên quan đến thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cuộc họp giao ban hằng tháng, hội nghị sinh hoạt của cơ quan; đồng thời giám sát, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; quản lý đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đúng điều lệ, quy chế làm việc và các quy định của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, viên chức... Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trong 6 tháng qua: tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 595.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó: khách quốc tế ước đạt 380.000 lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 215.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 6/2024 ước đạt 800 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 1.880 tỷ đồng. Lũy kế 06 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 4.600.000 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó: khách quốc tế ước đạt 3.050.000 lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 1.550.000 lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch 06 tháng đầu năm 2024 ước đạt 3.870 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 9.095 tỷ đồng. Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2024 với chủ đề “Quảng Nam - Miền xanh Di sản” và thực hiện ký kết hợp tác phát triển du lịch - đường sắt giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam với các đơn vị, doanh nghiệp: Tập đoàn Thiên Minh (TMG); Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An; Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam và Ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch tham gia xây dựng các gói kích cầu du lịch năm 2024...

Tại hội nghị, đại diện các Chi bộ trực thuộc đã phát biểu nhiều ý kiến và đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động chính quyền, chuyên môn trong 6 tháng tới. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các Chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh 6 tháng cuối năm cần tập trung để hoàn tốt nhất tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác theo nghị quyết, chỉ thị... của Đảng bộ và cấp trên. Tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu sắc trong đảng viên về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo Quy định 455-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 21/9/2020 của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác cán bộ giai đoạn 2020-2025. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương và đảm bảo chỉ tiêu Đảng ủy Khối giao. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, công chức, viên chức, đảng viên đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; theo dõi, phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời những phát sinh gây dư luận xã hội. Phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra và thực hành dân chủ, xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị. 

Tin liên quan