Quảng Nam: Kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 18 đến 19/3/2024, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ năm 2023 tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn TP.Hội An và TP.Tam Kỳ theo Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 162/QĐ-UBND, ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam (Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 75/QĐ-SVHTTDL ngày 07/3/2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).