Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam thông báo lịch tiếp công dân năm 2024, cụ thể như sau:

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

1. Thời gian, chủ trì tiếp công dân 

- Tiếp công dân định kỳ: vào ngày 15 hằng tháng, do Giám đốc Sở chủ trì. 

- Tiếp công dân thường xuyên: vào thứ Năm hàng tuần, do Thanh tra Sở chủ trì.

- Thời gian: 

+ Buổi sáng: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút. 

+ Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút. 

Trường hợp, ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định thì thực hiện việc tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

Ngoài tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

2. Địa điểm tiếp công dân

Tại trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam 

(Số 02B Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

3. Thành phần mời tham gia cùng tiếp công dân

Văn phòng Đảng ủy Sở, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở. Tùy theo tính chất từng vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở mời các cơ quan có liên quan tham gia tiếp công dân.

Trường hợp có thay đổi lịch tiếp công dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành Thông báo (hoặc Giấy mời) và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam (http://www.svhttdl.quangnam.gov.vn).

File thông báo đính kèm

Tin liên quan