Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 10/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 154 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 132 thủ tục, cấp huyện: 15 thủ tục, cấp xã: 07 thủ tục) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

1. Quyết định

2. Phụ lục

Tin liên quan