Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 02/8/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1611/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 
 

Quyết định

Phụ lục

Tin liên quan