Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các thí sinh danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 (đính kèm)

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL ngày 20/02/2023 về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết đinh số 111/QĐ-SVHTTDL ngày 04/4/2023 về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

1. NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM ÁP DỤNG HÌNH THỨC SÁT HẠCH PHỎNG VẤN

2. NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM ÁP DỤNG HÌNH THỨC SÁT HẠCH THỰC HÀNH

Tin liên quan