Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2023

Ngày 20/3/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch số 39/KH-SVHTTDL về Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2023.

Mục đích Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình là quán triệt, triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2022-2026. Trang bị kiến thức, kỹ năng, giúp cán bộ làm công tác gia đình ở các huyện, thị xã, thành phố nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tácgia đình tại địa phương.

Chương trình Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2023 được căn Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Chương trình công tác năm 2023;

1. Về Đối tượng Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình:

- Ở huyện, thị xã, thành phố: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin phụ trách công tác gia đình thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc (20 người).

- Ở xã, phường, thị trấn: Cán bộ phụ trách công tác gia đình 156 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc (156 người).

- Ở thôn, khối phố: Trưởng thôn, khối phố (hoặc Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, khối phố) thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc (889 người).

2. Địa điểm tập huấn: Chia làm 05 cụm:

- Cụm số 01: Gồm huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ 

Số lượng: 218 người, tổ chức tại thành phố Tam Kỳ.

- Cụm số 02: Gồm huyện Tiên Phước và Phú Ninh. 

Số lượng: 162 người, tổ chức tại huyện Tiên Phước.

- Cụm số 03: Huyện Thăng Bình và Quế Sơn

Số lượng 215 người, tổ chức tại huyện Thăng Bình.

- Cụm số 04: Gồm thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An

Số lượng: 227 người, tổ chức tại thành phố Hội An.

- Cụm số 05: Gồm huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc

Số lượng: 223 người, tổ chức tại huyện Đại Lộc.

III. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Nội dung:

a. Các văn bản luật: Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Bình đẳng giới; Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

b. Các văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình:

- Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030;

- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025;

- Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030;

c. Nghiệp vụ về công tác gia đình:

- Kỹ năng trong phòng, chống bạo lực gia đình;

- Kỹ năng điều hành sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Câu lạc bộ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thu thập số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Thời gian: Dự kiến đầu tháng 4 năm 2023. Mỗi cụm 01 ngày (lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

Tin liên quan