Quảng Nam đã hỗ trợ 88 hướng dẫn viên du lịch bị mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng triển khai nhiều đợt hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện nay, Quảng Nam đã hỗ trợ được 88 hướng dẫn viên du lịch bị mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19; với thủ tục được rút gọn đến mức tối đa theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quảng Nam đã thực hiện 4 đợt hỗ trợ cho các hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn. Trong đó: đợt 1 là 13; đợt 2 là 23; đợt 3 là 35; đợt 4 là 17. Kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại điểm 9 Mục II, Nghị quyết số 68 là 3.710.000/đồng/người, theo phương thức chi trả một lần.

Trong thời gian đến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nhận hồ sơ để hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Tin liên quan