Các phòng quản lý nhà nước

Các phòng quản lý nhà nước

 1. Văn phòng
  • Ông: Lê Bá Vương - Chánh văn phòng
  • Tel: 02353.504.077 - 0903.521.274
  • Email công vụ: vuonglb@quangnam.gov.vn
  • Bộ phận Tổng hợp
   • Bà Ngô Thị Liên Hương - Phó Chánh Văn phòng
   • Tel: 02353.813.579 - 0868.224.123
   • Email công vụ: huongntl@quangnam.gov.vn
  • Bộ phận Tài chính - Kế hoạch
   • Bà: Trần Thị Oanh - Phó Chánh Văn phòng
   • Tel: 02353.852.822 - 0935.662.959
   • Email công vụ: oanhtt@quangnam.gov.vn
  • Bộ phận Đảng ủy
   • Bà: Đỗ Thị Chi – Phó Chánh Văn phòng
   • Tel: 0235.3829582 - 0968.823.559
   • Email công vụ: chidt@quangnam.gov.vn
  • Bộ phận Hành chính - Quản trị
   • Bà: Lê Thị Tâm - Phó Chánh Văn phòng
   • Tel: 02353.852.822 - 0905.218.484
   • Email công vụ: tamlt3@quangnam.gov.vn
  • Bộ phận Văn thư - Lưu trữ
   • Bà: Trần Thị Chức Nữ - Cán sự Lưu trữ
   • Tel: 02353.859.879 - 0906.438.876
   • Email công vụ: nuttc@quangnam.gov.vn
 2. Thanh tra Sở
  • Ông: Nguyễn Tấc Thành - Chánh Thanh tra
  • Tel: 0235.3838.056 - 0905.036.875
  • Email công vụ: thanhnt8@quangnam.gov.vn
 3. Phòng Quản lý Văn hoá
  • Ông: Trần Văn Dũng - Trưởng phòng
  • Tel: 02353.852.821 - 0935.003.275
  • Email công vụ: dungtv@quangnam.gov.vn
 4. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
  • Ông: Mai Ký - Trưởng phòng
  • Tel: 0235.381.0554 - 0905.926.869
  • Email công vụ: kym@quangnam.gov.vn
 5. Phòng Quản lý Thể dục thể thao
  • Ông: Nguyễn Viết Triết -  Phó Trưởng phòng phụ trách
  • Tel: 0235.385.2494 - 0986.870.414
  • Email công vụ: sot@quangnam.gov.vn
 6. Phòng Quản lý Du lịch
  • Ông: Trần Quý Tấn - Trưởng phòng
  • Tel: 0235.382.9581 - 0914.667.337
  • Email công vụ: tantq@quangnam.gov.vn

Tin liên quan