Ban giám đốc

Ban giám đốc

GIÁM ĐỐC 

Đ/c: Nguyễn Thanh Hồng

Điện thoại:

Cơ quan: 02353.704.238

Di động: 0903.590.666

Email công vụ: hongnt@quangnam.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đ/c: Tào Viết Hải

Điện thoại:

CQ: 0235.3.622.228

DĐ: 0905.616.228

Email công vụ:

haitv@quangnam.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại:

CQ: 02353.525.679

DĐ: 0914.065.518

Email công vụ:

hienntt@quangnam.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đ/c: Văn Bá Sơn

Điện thoại:

CQ: 02353 555 151

DĐ: 0913.307.327

Email công vụ:

sonvb@quangnam.gov.vn

Tin liên quan