Ban giám đốc

Ban giám đốc

GIÁM ĐỐC 

Đ/c: Nguyễn Thanh Hồng

Điện thoại:

Cơ quan: 02353.704.238

Di động: 0903.590.666

Email công vụ: hongnt@quangnam.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đ/c: Lê Ngọc Tường

Điện thoại:

CQ: 02353. 506 577

DĐ: 0947.355.595

Email công vụ:

tuongln@quangnam.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đ/c: Tào Viết Hải

Điện thoại:

CQ: 0235.3.622.228

DĐ: 0947.355.595

Email công vụ:

haitv@quangnam.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại:

CQ: 02353.525.679

DĐ: 0947.355.595

Email công vụ:

hienntt@quangnam.gov.vn

Tin liên quan