Chức năng nhiệm vụ sở

Chức năng nhiệm vụ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam là cơ quan chuyên môn về Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch ở tỉnh, đảm bảo sự thống nhất quản lý ngành Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch theo quy định của Nhà nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Văn hóa, Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch
Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng – chủ nhiệm Tổng cục Văn hóa, Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch về kết quả hoạt động của Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên các mặt công tác cụ thể của Sở.
- Trang tin điện tử (Website) Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam là nơi cung cấp thông tin chính thức cho nhân dân tỉnh Quảng Nam và nhân dân cả nước truy cập tìm hiểu về các chủ trương, các hoạt động của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.
- Website là giao diện điện tử giữa ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch với đông đảo công chúng có nhu cầu tìm hiểu hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh .
- Tạo môi trường thông tin, phục vụ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của ngành trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngày 25/3/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành các quyết định sáp nhập, hợp nhất, thành lập, giải thể, chuyển giao, tiếp nhận chức năng, tổ chức theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và tổ chức cuộc họp công bố các quyết định vào ngày 26/3/2008. Các Sở, phòng hoạt động theo mô hình mới theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 01/4/2008.

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hợp nhất Sở Thể dục, Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam;

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan