Triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Trong đó, yêu cầu quán triệt quan điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác gia đình; xác định rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò của gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt ưu tiên và tạo điều kiện để các gia đình khu vực nông thôn, khu vực khó khăn nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Trong đó, yêu cầu quán triệt quan điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác gia đình; xác định rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò của gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt ưu tiên và tạo điều kiện để các gia đình khu vực nông thôn, khu vực khó khăn nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược. Triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phải lồng ghép, phối hợp với các chương trình, kế hoạch có liên quan trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kế hoạch cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2016 đạt 85 - 90% và đến năm 2020 đạt 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; phấn đấu đến năm 2016 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; hằng năm, trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình; trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội; trung bình giảm 15% hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định. Đến năm 2016 đạt 85% trở lên và đến năm 2020 đạt 90% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; phấn đấu đến năm 2016 đạt 85% và năm 2020 đạt 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt con, cháu là trai hay gái;

 

Tác giả bài viết: Thùy Dung

Tin liên quan