Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
61

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Xem chi tiết >>
Văn hóa
62

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Xem chi tiết >>
Văn hóa
63

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Xem chi tiết >>
Gia đình
64

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Xem chi tiết >>
Gia đình
65

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
66

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
67

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
68

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
69

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
70

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
71

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa
72

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
73

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
74

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
75

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem chi tiết >>
Thư viện
76

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
77

Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
78

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
79

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
80

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thư viện