Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Quảng cáo
2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Gia đình
3

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Gia đình
4

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
5

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
6

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
7

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
8

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
9

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy

Xem chi tiết >>
Du lịch
10

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

Xem chi tiết >>
Du lịch
11

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Xem chi tiết >>
Gia đình
12

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Xem chi tiết >>
Gia đình
13

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
14

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
15

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
16

Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
17

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem chi tiết >>
Văn hóa
18

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Quảng cáo
19

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Xem chi tiết >>
Văn hóa
20

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch